Terms&Conditions

Terms&Conditions

 

Alle artikelen op deze site kunt u rechtstreeks bestellen. Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, krijgt u ter bevestiging een mail. Indien een artikel niet op voorraad is, ontvangt u daarvan bericht.Bezorgen: 
Alle artikelen die op de site zijn besteld worden normaliter binnen 10 dagen bij het door u opgegeven adres bezorgd Uitzondering hierop kan zijn een artikel dat (tijdelijk) niet voorradig is of een eventuele technische storing. In beide gevallen wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
Indien er bij bezorging niemand het pakket in ontvangst kan nemen zal het pakket de volgende dag nogmaals worden aangeboden. Mocht ook dan niemand aanwezig zijn om het pakket aan te nemen, dan zal het pakket worden geretourneerd. De kosten voor een eventuele nieuwe verzending van het pakket zijn dan voor u. La Jolie Maison kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen door het transportbedrijf.Bezorgkosten: Voor het verzenden van bestellingen binnen Nederland/Belgie, vragen wij bijdrage in de kosten van € 7,50 per pakket. Bij een besteding (ineens) van € 250,00 of meer (ex.btw) per bezorgadres, wordt geen bijdrage in die kosten in rekening gebracht.Voor Duitsland geldt een bijdrage van € 14,50 per pakket. Bij een besteding (ineens) van € 300,00 of meer (ex btw) per bezorgadres wordt geen bijdrage in die kosten in rekening gebracht. De bijdrage voor overige landen binnen/buiten Europa worden graag op aanvraag verstrekt


Retourneren:
 Mocht een besteld artikel niet aan de juiste kwaliteitseisen voldoen dan is het mogelijk om het artikel te retourneren binnen tien (10) kalenderdagen na aflevering. De eventuele verzendkosten, genoemd onder bezorgkosten zullen niet worden teruggestort.
Voor het geretourneerde artikel wordt (na overleg) een vervanging gestuurd of een creditering gemaakt. Bij een creditering wordt het aankoopbedrag teruggestort op de rekening waarvan het bedrag was geïncasseerd. La Jolie Maison kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele manco's ten aanzien van de retourzending.


Betalen: Het bedrag van de bestelde artikelen plus de eventuele bijdrage voor de bezorg- en administratiekosten kan op de volgende manieren betaald worden:

Rekeningnummer ;

ABNAMRO 61.49.35.989 t.n.v. La Jolie Maison

IBAN: NL35ABNA0614935989

BIC: ABNANL2AAanbieding:
 Alle op de site en elders vermelde aanbiedingen van La Jolie Maison gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum en zolang de voorraad strekt.Vragen / klachten: 
Mocht u vragen of klachten hebben over de bij ons aangekochte artikelen dan kunt u ons daarover middels een email info@lajoliemaison.nl berichten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Privacy:
 Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan La Jolie Maison zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken. La Jolie Maison gebruikt uw gegevens uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciele

doeleinden.


Nieuwsbrief: Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens aangewend om u op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen, promotionele acties en andere relevante informatie over La Jolie Maison. Mocht u hier geen prijs meer op stellen, dan kunt u zich afmelden via nieuwsbrief afmelden. Voor statistische doeleinden houden wij gegevens bij van bezoekersaantallen en frequentie. Deze gegevens zijn echter niet persoonlijk van aard.Aansprakelijkheid: 
Vele artikelen die worden aangeboden via www.lajoliemaison.nl zijn met de hand vervaardigd en kunnen derhalve kleine afwijkingen vertonen met het artikel besteld via de site. Alle artikelen worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over de kwaliteit van een artikel  dan kunt u zich tot ons wenden (zie ook onder het kopje vragen / klachten), waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid voor de artikelen berust in alle gevallen bij de fabrikant.  La Jolie Maison sluit daarmee alle verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit.  La Jolie Maison is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen tijdens verzending via het transportbedrijf.

La Jolie Maison is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal de prijs worden aangepast.

La Jolie Maison kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Transacties met of uit hoofde van zijn onderworpen aan het Nederlands recht. 
La Jolie Maison is niet verantwoordelijk voor schade aan het materieel welke het resultaat is van verkeerd gebruik van de producten.Overmacht:
 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft La Jolie Maison in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat La Jolie Maison gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.Copyright:
 Op alle op de site www.lajoliemaison.nl en www.lajoliemaison.be aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of (foto)grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van La Jolie Maison noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gehele of bewerkte vorm.Acceptatie van de algemene voorwaarden:
 Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.Contact: 
Wanneer u contact met ons op wilt nemen, kunt u ons bereiken via e-mail info@lajoliemaison.nl